Welwitschia mirabilis

Kohle auf Papier
2014, 50 x 70cm